Vedtægter

Vedtægter for AktiveEnergiforbrugere

§1.0 – Navn, hjemsted

Navn:
AktiveEnergiforbrugere

Binavn:

ActiveEnergyConsumers
AktiveElforbrugere
AktiveVarmeforbrugere
AktiveVandforbrugere

DENFO, Den Energimæssige Nødvendige Forbruger Oplysning

Bestyrelsen kan uden det kræver en vedtægtsændring tilføje eller slette binavne.

§1.1 – Hjemsted

Hjemsted: Foreningens hjemsted bestemmes af den til enhver tid siddende bestyrelse.

§2.0 – Formål og vision

§2.1 – Formål:

 • At samle landets energiforbrugere og små energiproducenter i én forening.
 • At skabe de bedst mulige vilkår for at sikre en omstilling til 100% vedvarende energi.
 • At arbejde for omstilling til et bæredygtigt og energieffektivt samfund.
 • At støtte den enkelte forbruger i at være aktiv i den nødvendige omstilling af energiproduktion og forbrug.
 • At være samlingssted for informationer og artikler mv., der kan have interesse for foreningens medlemmer.
 • At bruge foreningens digitale medier til at offentliggøre relevante informationer.
 • At sikre en større indflydelse for at fremme vedvarende energiteknologier i Danmark.
 • At samle de fælles interesser fra flere forskellige grupper i et større forum.
 • At arbejde for, at sikre medlemmerne adgang til uvildig rådgivning.
 • At arbejde for, at sikre medlemmerne forskellige former for fordele.
 • At fremme samarbejdet mellem de forskellige interesseorganisationer – uden for AktiveEnergiforbrugere – så man styrker den grønne omstilling.
 • At arbejde for, at der iværksættes politiske tiltag, der fremmer bæredygtighed og vedvarende energi.
 • At arbejde for at der sikres gennemsigtige og fornuftige økonomiske rammer for vedvarende energi.
 • At foreningen har mulighed for at udføre erhvervsmæssige tiltag, som støtter foreningens formål dog jf. § 2.2.

§2.2 – Sideordnet virksomhed

Al sideordnet virksomhed skal foregå i særskilte selskaber med begrænset hæftelse.

§2.3 – Vision:

 • At bidrage til udviklingen af et bæredygtig, energieffektivt og energirigtigt samfund til gavn for miljøet, klimaet og for befolkningen.
 • At omstillingen hertil sker hurtigst muligt.

§3.0 – Medlemmer

§3.1 – Private medlemmer

 • Enhver myndig person, som har dansk bopæl eller ejer dansk ejendom, kan optages som personligt medlem.
 • Det personlige medlems husstand er også omfattet af medlemskabet. Ved husstand forstås ægtefælle/samlever samt hjemmeboende børn under 18 år.

§3.2 – Andre medlemmer

Herudover kan firmaer, selskaber, institutioner og foreninger optages på betingelser, der fastsættes af bestyrelsen.

§3.3 – Stemmeret

Ved indmeldelsen som personligt medlem oplyses den af husstandens myndige personer, som udøver stemmeret og er valgbar.

§3.4 – Nyhedsbrev

Alle medlemmer skal være tilmeldt foreningens nyhedsbrev.

Medlemmer har mulighed for at afmelde sig vores generelle nyhedsmails, men vil i forbindelse med vigtige mails fra foreningen igen blive tilsendt nyhedsbrev.

Der vil derefter igen mulighed for at afmelde foreningens nyhedsbrev.

Medlemmet kan modtage mail, efter medlemmet har forladt foreningen.

§3.5 – Indmeldelse

Anmodning om optagelse foretages via hjemmesiden:

Medlemsportal AktiveEnergiforbrugere (aktive-energiforbrugere.dk)

§3.6 – Eksklusion og annullering af medlemskab

AktiveEnergiforbrugeres daglige ledelse afgør om et ønske om medlemskab kan godkendes.

Hvis optagelse annulleres, har vedkommende krav på at få nægtelsen af optagelsen behandlet på førstkommende generalforsamling.

Begæring herom skal fremsættes overfor AktiveEnergiforbrugere.

Indbetalt kontingent kan ikke refunderes.

§4 – Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftlig 1 måned før medlemmets medlemskab udløber.

Manglende kontingentbetaling medfører, at medlemmer der (trods påkrav) ikke betaler forfaldent kontingent slettes.

§4.1 Når et medlem har forladt foreningen

Skal medlemmet være opmærksom på § 3,4

§5 – Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. april, medmindre force majeure forhindrer dette.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 3 ugers varsel gennem bekendtgørelse i enten medlemsmedier, ved nyhedsbrev eller på foreningens hjemmeside www.Aktive-Energiforbrugere.dk.

På generalforsamlingen kan der vedtages at, generalforsamlingen afholdes hvert andet år.

Afholdelsen kan ske enten ved fysisk fremmøde, digitalt eller som både fysisk og digitalt.

Bestyrelsen beslutter om generalforsamlingen afholdes helt eller delvis digitalt.

Indkaldelsen til generalforsamling skal indeholde dagsorden, og hvis denne indeholder forslag, til hvis afgørelse der kræves kvalificeret majoritet, skal dette også være angivet.

Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelse til generalforsamlingen.

Alle medlemmer, der har betalt kontingent, har adgang til generalforsamlingen.

Hvert stemmeberettiget medlem har 1 stemme og kan yderligere opnå 1 stemme ved fuldmagt fra et andet stemmeberettiget medlem.

§5.1 – Dagsorden mv.

Generalforsamlinger ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Den ordinære generalforsamling afholdes med minimum følgende dagsorden:

 1. Udpegning af stemmetæller hvis afstemning foregår digitalt udgår dette punkt.
 2. Valg af dirigent.
 3. Formanden aflægger beretning og gennemgår den overordnede aktivitets- og handlingsplan for det kommende år.
 4. Gennemgang og godkendelse af regnskab.
 5. Gennemgang og godkendelse af de forventet budgetter for indeværende og næstkommende regnskabsperioder.
 6. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 5.4.2.
 8. Valg af suppleanter jf. § 5.4.3.
 9. Valg af revisor(e) – enten 1 eller 2 interne eller 1 ekstern revisor, alt efter hvad lovgivningen kræver.
 10. Indkomne forslag. Punktet kan flyttes op hvis det tjener et formål.
 11. Eventuelt.

§5.2 – Forslag

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indleveret skriftligt til AktiveEnergiforbrugere senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse på info@aktive-energiforbrugere.dk.

§5.3 – Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted efter bestyrelsens beslutning eller hvis 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom overfor bestyrelsen.

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling med mindst 3 ugers varsel gennem bekendtgørelse i enten medlemsmedier, ved nyhedsbrev eller på foreningens hjemmeside www.Aktive-Energiforbrugere.dk.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal medlemmer hvis generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Alle sager afgøres ved simpelt stemmeflertal.

§5.4 – Procedure for valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen forestår foreningens drift mellem generalforsamlingerne, og vælges af og blandt de af foreningens medlemmer, der er mødt op på generalforsamlingen.

§5.4.1 – Valg til medlemmer til bestyrelsen.

Der vælges 2 til 25 bestyrelsesmedlemmer blandt de af foreningens medlemmer, der er mødt op på generalforsamlingen.

§5.4.2 – Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Der vælges 1 til 5 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer blandt de af foreningens medlemmer, der er mødt op på generalforsamlingen.

§5.4.3 – Valg af revisor(e) til bestyrelsen.

Valg af revisor(e) – enten 1 eller 2 interne eller 1 ekstern revisor, alt efter hvad lovgivningen kræver.

§5.4.4 – Valgperiode.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en 2-årig periode, halvdelen af bestyrelsens medlemmer/suppleanterne er på valg et ene år og den anden halvdel + 1 er på valg det følgende år.

Første gang vælges halvdelen af bestyrelsen kun for en 1-årig periode.

En suppleant, der indtræder i stedet for et bestyrelsesmedlem, følger det pågældende bestyrelsesmedlems valgperiode.

Ved øvrige tillidsposter gælder valg for 1 år. I valgperioden kan en tillidspost alene fratages et medlem, hvis dette besluttes ved en generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær.

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand, 2 næstformænd, kasserer og sekretær.

§ 6 – Ledelse.

§ 6.1 – Daglig Ledelse

Den daglige ledelse består af formand, de 2 næstformænd, kasserer, sekretær.

Ledelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 af medlemmerne er til stede hvoraf mindst én er formanden eller en af de to næstformænd.

§ 6.2 – Bestyrelse.

Bestyrelsen er AktiveEnergiforbrugeres øverste administrative organ.

Bestyrelsen består af:

 • Formand.
 • De 2 næstformænd.
 • Kasserer.
 • Sekretær.
 • Og eventuelt et antal menige bestyrelsesmedlemmer.

Dog helst et antal så den samlede bestyrelse er et ulige antal deleligt med 5, og hvor de 5 regioner er repræsenteret.

Suppleanterne indkaldes til bestyrelsesmøderne og har taleret men ikke stemmeret.

§ 6.3 – Forretningsorden

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6.4 – Nedsættelse af udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg ad hoc.

§ 6.5 – Afstemning

Alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Ved stemmelighed tildeltes formanden 2 stemmer, hvis formanden ikke deltager i mødet, kan den stemme kun tildeles en af de to næstformænd.

§ 6.6 – Beslutningsdygtighed

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er fremmødt.

§ 6.7 – Personale

Der kan på bestyrelsens foranledning ansættes personale mv.

§ 6.8 – Honorering af bestyrelsen

Honorar til bestyrelsen vedtages på generalforsamlingen og fordeles på følgende måde.

Næstformænd, kassereren og sekretæren får 75 % af formandens honorar.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer får 50 % af formandens honorar.

§ 6.9 Refusion af omkostninger ved bestyrelsesarbejde

Der kan udbetales kørepenge mv.:

 • Hvis det er aftalt med bestyrelsen, det skal kunne godtgøres til hvilket formål.
 • Hvis det er påbudt af bestyrelsen.
 • Hvis der mulighed for samkørsel skal den mulighed benyttes.
 • Det samlede kørselsforbrug skal budgetteres af bestyrelsen, årligt.
 • Kørselsregnskabet skal afleveres kvartalsvis og senest den 15. i måneden efter et kvartal.

§ 7 – Ekspertgruppen.

Den daglige ledelse udpeger personerne med tekniske eller lignede kompetencer til ekspertgruppen.

Ekspertgruppens medlemmer offentliggøres ikke.

Ekspertgruppen har til opgave at være rådgivende overfor bestyrelsen, samt komme med forslag til aktiviteter, og nye tiltag.

Ekspertgruppen kan i samråd med bestyrelsen nedsætte udvalg ad hoc.

Ekspertgruppen mødes mindst 2 gange årligt med bestyrelsen.

Dagsorden fastsættes af bestyrelsen i samråd med ekspertgruppen.

§ 8 – Sekretariat.

Til at udføre det praktiske arbejde med løsning af AktiveEnergiforbrugeres opgaver kan bestyrelsen oprette et kontor under ledelse af bestyrelsen, der forestår den daglige drift og får sine arbejdsopgaver fastsat af bestyrelsen.

§ 9 – Regnskab/økonomi.

AktiveEnergiforbrugeres regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet føres af kassereren og gennemgås / revideres af de/den på generalforsamlingsvalgte revisor.

Ekstern revision af regnskabet besluttes af bestyrelsen, når foreningens omsætning når en størrelse, hvor ekstern Review / revision vil være formålstjenligt.

Midler til AktiveEnergiforbrugeresdrift skaffes ved medlemskontingent, donationer, salg af annoncer på hjemmesider og tilskud til specifikke arrangementer.

§ 10 – Tegning og hæftelse

 • Foreningen AktiveEnergiforbrugere tegnes af enten:
  • Formanden og begge næstformænd
  • Formanden, en af næstformændene og kassereren
  • Formanden, en af næstformændene og sekretæren
  • Den samlede ledelse
  • Eller den samlede bestyrelse
 • Foreningen AktiveEnergiforbrugeres hæfter alene med sin formue.
 • Der påhviler ikke bestyrelsen eller medlemmerne nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler AktiveEnergiforbrugeres.

§ 11 – Ændring af vedtægterne

 • Ændring af vedtægterne vedtages på generalforsamlingen under forudsætning af, at mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for en ændring.
 • Hvis mindre end 10% af medlemmerne er til stede, men 2/3 af de fremmødte ønsker det, skal der indkaldes til Ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget gyldigt kan vedtages ved simpelt stemmeflertal, uanset antallet af fremmødte.
 • Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelse til generalforsamlingen.
 • Der kan ved vedtægtsændringer ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 12 – Opløsning

 • Til vedtagelse af opløsning af AktiveEnergiforbrugere kræves, at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget på to på hinanden følgende generalforsamlinger afholdt indenfor to måneder.
 • Ved opløsning af AktiveEnergiforbrugere skal dets formue anvendes i overensstemmelse med formålet efter generalforsamlingens vedtagelse.

§ 13 – Tavshedspligt

 • Der påhviler såvel ekspertgruppens medlemmer som bestyrelsesmedlemmer tavshedspligt om, hvad de måtte komme til kendskab af i medfør af hvervet, samt overholdelse af foreningens It-politik.
 • Tavshedspligten vedvarer også efter, at hvervet ophører.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 28. marts 2023

Og endelig på den ekstraordinære generalforsamling den 29. april 2023